İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Research Laboratories Information System
Institute Citation
Summary Language
  • All
  • Türkçe
  • EnglishThesis
Citation : Yurtseven, Aydın. Determining the compensation payable in the light of administrative judicial decisions / Aydın Yurtseven ; adv. Cemil Kaya. ix, 106 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Social Sciences, 2012. (IUCL Call Number : 49007 )

Summary : ABSTRACT The responsibility of administration and the determination of the compensation payable is the most important matters of administrative law. This matter is also reviewed in calculating of the compensation payable, for each concrete case, in full remedy actions against the administration. Therefore, it is a current issue. The thesis titled "Determining the compensation payable in the light of administrative judicial decisions" is divided into three chapters. The first chapter deals with responsibility of administration. The second chapter deals with the cases that remove or relieve this resposibility. In the third chapter, the determination of the compensation payable is assessed. The thesis deals with the determination of compensation payable issued by administrative judicial authorities and various problems arising in the light of judicial decisions and doctrine.

Institute : INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MASTER'S THESIS 2012

Citation : Özata, Nurhan. 7-11 yaş arası okul çocuklarına "Temel Yaşam Desteği Programının" uygulanması / Nurhan Özata ; dnş. Nursen Nahcivan. xii, 63 y. --Yüksek Lisans Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011. (IUMK Yer No : 48864 )

Summary : ÖZET Ön test- son test kontrol gruplu, tekrarlayan ölçümlü deneysel tasarım tipinde planlanan araştırmanın amacı, 7-11 yaş arasındaki okul çocuklarına uygulanan temel yaşam desteği programının etkisini değerlendirmekti. Araştırmanın örneklemini, İstanbul'da bir ilköğretim okulu'nda eğitim gören, 7-11 yaş arasındaki çocuklar (deney grubu? 127, kontrol grubu?125) oluşturdu. Temel Yaşam Desteği Programı, Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 kılavuzundaki temel yaşam desteği bilgileri doğrultusunda hazırlandı. `Bilinci kapalı, solunumu yeterli olan kazazedeye' yaklaşımda uygulanması gereken temel yaşam desteği ilk yardım önlemleri; her biri 40 dakika olan 5 seanslık grup eğitimi şeklinde öğretildi. Eğitim seanslarında, çeşitli senaryolar kullanılarak maketle uygulama yaptırılmış ve `Yaşam İçin Temel Yaşam Desteği' eğitim kitapcığı dağıtılmıştır. Araştırmada veriler, `Temel Yaşam Desteği Beceri Kontrol Listesi' ile program öncesi, programdan hemen ve 3 ay sonra olmak üzere 3 kez toplandı. Veriler sayı, yüzde ve ki-kare testi ile değerlendirildi. Bulgular, 7-11 yaş grubundaki öğrencilerin temel yaşam desteği ilk yardım önlemlerini öğrenebildiklerini gösterdi. Girişimden 3 ay sonraki değerlendirmelerde öğrencilerin % 68'i bilinç durumunu değerlendirmede, % 98,2'si acil yardım merkezi numarasını doğru ifade edebilmede, % 51,3'ü acil yardım merkezine gerekli bilgiyi verebilmede, % 63,7'si solunumu değerlendirmede ve % 54'ü sabit yan pozisyon verebilmede yeterli idi. Deney ve kontrol grubu arasında bilinç durumunu değerlendirebilme, acil yardım merkezinin numarasını ifade edebilme, acil yardım merkezine gereken bilgileri verebilme, solunum durumunu değerlendirebilme ve sabit yan pozisyon verebilme basamakları yönünden çok ileri derecede anlamlı fark bulundu. Girişimden 3 ay sonraki değerlendirme sonuçları ile karşılaştırıldığında girişimden hemen sonra yapılan değerlendirmelerde yeterli düzeyde olan çocukların oranı daha yüksekti. 7-11 yaş arasındaki okul çocuklarına ilk yardım sertifikalı eğitimciler ile senaryo, maket, eğitim kitapçığı ve grup eğitimleri kullanılarak TYD ilk yardım eğitimleri verilebilir. Anahtar Kelimeler: Temel Yaşam Desteği, İlk yardım eğitimi, okul sağlığı hemşireliği, 7-11 yaş grubu çocuklar

Institute : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 2011

Citation : Özgüney, Ömür Can. Control of mechanical manipulators with unknown model parameters / Ömür Can Özgüney ; adv., Recep Burkan. viii, 56 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Sciences, 2012. (IULC Call Number : 49250 )

Summary : ABSTRACT "Since ancient times, people have tried to find innovations to get rid of difficult things. Therefore, people have invented programmable robots. 21. century, especially in the industrial area, the place of human beings is decreasing day by day. And this place is replaced by robots. Today, robots operate in many areas such as industry, medical, automotive, chemical, etc. For example industrial robots can paint, assemble?etc that all the people can do. In the near future, to save time, to reduce cost and to make quality production, robots use of areas will increase. Although the use of robots in every field, robot technology is developing day by day itself. To obtain the desired efficiency, robots need the work with the minimum tracking error. This is why the scientists very serious about the robot control technology. And the studies are continuing in this area. In this study, adaptive and robust control laws were examined and a new control system was designed. And this new control system applied to a three-axis robot model. Therefore, in the second and the third chapter of the thesis, the literature studies and the details about the control systems are given. And also some informations about the kinematic and dynamic analyses of the robots are given. In the forth chapter, forward and inverse kinematic analyses of the three-axis robot model are made and motion equations are obtained. After defining three different trajectory, robust control method is applied. Then newly developed control system has been defined and this control system applied to a three-axis robot arm. In the final chapter, the controller's performances are compared. Finally it is understood that the result of the newly created control system is satisfactory."

Institute : ISTANBUL UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCES MASTER'S THESIS 2012

Citation : Somuncuoğlu, Ayşe Banu. Psychological boost and job satisfaction relationship arasindaki and an application / Ayşe Banu Somuncuoğlu ; adv. Muhteşem Baran. xiii, 137 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Social Sciences, 2013. (IUCL Call Number : 50796 )

Summary : ABSTRACT In our changing and developing world, companies which are to adopt themselves to developments happening in their close and far environment to proceed their sustainability, give crucial attention to a new management approach which is employee empowerment. It is feasible for companies to entegrate themselves to higher customer expectations, enhanced globalisation, and technological development by empowering their employees. Companies are in need of employees who thinks distinctively and produces genuine ideas. Employee empowerment provides a working environment to employees for undertaking their job responsibilities by enabling them to take their own decisions on the work. The decision taking activities should spread to every employee in every level so that the companies can achieve their goals. Besides providing efficient communication, sharing information and improving the employees' talents and know-how, employees should have such organizational structures that they will be eager to realize their assignments. Job satisfaction explains how an employee is satisfied and fulfilled because of the job in hand and other relating factors affecting the job. In this research, the relationship between phsychological empowerment and job satisfaction is searched. The sub-factors forming the psychological empowerment which are affecting the job satisfaction are examined and their effect is tested. This research has been conducted in a company in the telecommunication sector.

Institute : INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MASTER'S THESIS 2013

Citation : İpek Yücetepe, Seyhan. Suşehri Ovası'nın ziraat hayatı / Seyhan İpek Yücetepe ; dnş. Mehmet Bayartan. xvii, 262 y. --Yüksek Lisans Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. (IUMK Yer No : 46001 )

Summary : ÖZET "Bu çalışma coğrafi olarak Doğu Karadeniz Bölümü'nün güneybatısında; idari olarak da Sivas il sınırları içerisinde kalan Suşehri Ovası'nın ve yakın çevresinin ziraat hayatını coğrafi açıdan incelemek amacıyla yapılmıştır."Suşehri Ovası'nın Ziraat Hayatı" konulu yüksek lisans tez çalışmamda doğal ortam özellikleri ziraata etkileri açısından değerlendirilmiş ve ovadaki ziraat hayatının esasları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Suşehri Ovası, özellikle bulunduğu bölge içinde çok önemli bir ziraat alanı olup, özellikle buğday ve şeker pancarı üretiminde de ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. Coğrafi koşulların sunduğu olumlu şartlardan dolayı eski bir yerleşim alanı olan Suşehri Ovası ve civarında özellikle verimli tarım alanlarında, uygun iklim ve toprak koşulları dahilinde, eski zamanlardan beri tarımsal faaliyetler yapılmakta, bu durum günümüzde de yoğun olarak devam etmektedir. Başta buğday ve şeker pancarı olmak üzere araştırma sahamızda farklı tarım ürünlerinin yanı sıra bir çok sebze ve meyvenin de yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ziraat faaliyetleri, başta iklim ve toprak koşulları olmak üzere doğal coğrafya koşullarının etki alanı içerisindedir. Doğal çevre koşullarının sunduğu imkanlar doğrultusunda yapılan zirai faaliyetler de elbette beşeri faktörlerin etkisi ve önemi yadsınamaz. Bu noktadan hareketle araştırma sahasının öncelikle fiziki coğrafya özellikleri ortaya konulmuştur. Ardından sahanın yerleşme tarihi ve nüfus özellikleri ele alınarak açıklanmıştır. Son olarak araştırma sahasındaki ziraat faaliyetlerinin genel karakteri ve yetiştirilen başlıca tarım ürünleri ele alınarak ziraat hayatı değerlendirilmiştir. Çalışmamızın sonunda ise elde ettiğimiz veri ve bilgiler doğrultusunda araştırma sahasının ekonomik hayatının temelini teşkil eden ziraatın geliştirilmesi ve devamı hususunda sorunlar tespit edilmiş ve bunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır."

Institute : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 2010

Citation : Girgin, Ayşe. The research of Saros Bay with jeophysical methods / Ayşe Girgin ; adv. A. Muhittin Albora. xii, 110 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Sciences, 2010. (IUCL Call Number : 47241 )

Summary : ABSTRACT Obviously, one of the most important subjects of magnetic prospecting is the separation of regional and residual structures and their best interpretation. A separation of regional and residual areas has been made in this study using the Markov random field (MRF) method. The most important characteristic of the MRF method is its use of the stochastic characteristics of adjacency and two-dimensional imaging and the fact that it does not require preliminary training. This method was first implemented on a total magnetic anomaly map consisting of prisms, yielding very good results. Gravity and aerial magnetic anomaly maps of the Saros Guld obtained by MTA have been used as a part of the field work and MRF method has been implemented. Moreover, deep seismic profiles obtained by TPAO and shallow seismic profiles obtained by SHOD were used at the survey area. An effort was undertaken at a subsequent stage of the work to shed light on the tectonics of the Saros Gulf by evaluating all geophysical and geological data altogether.

Institute : ISTANBUL UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCES MASTER'S THESIS 2010

Citation : Ayrancı, Evren. The influence of family at family businesses and a research on its relationship with financial performance satisfaction / Evren Ayrancı ; adv. Fatih Semercioğlu. xv, 230 p. --PhD Dissertation.-- Istanbul University Institute of Social Sciences, 2009. (IUCL Call Number : 45067 )

Summary : ABSTRACT "The purpose of the dissertation is to analyze the relationship between the influence of family on business at family businesses and the satisfaction of the business' top manager family member upon his / her business' financial performance both theoretically and practically. To head for this purpose, the facts which the family relies on, in order to influence its business were tried to be anticipated primarily. A question form involving family influence facts was formed. Then the relationship between family's influence and business' topmanager family member's satisfaction about his / her own business' financial performance was subjected. An important contribution of the dissertation to family business literature is to assess the family influence by relying on multiple facts at the same time. Another contribution of the dissertation is to take "financial performance satisfaction" into account because the research conducted on family businesses in our country will be helpful to deepen management science. First of all, a literature review was performed to investigate the relationship between family influence and financial performance satisfaction in the study. Then a model that was based on the information obtained was formed and the data that were gathered from family businesses at İstanbul's organized industrial zones were analyzed. At the end of the application it was found out that the family influence was related to five, the financial performance satisfaction was related to two main facts. The spouses of the family members in the business aren't effective on debt and profit satisfaction but spouses decrease sales and operation satisfaction. The successor of the business and the family's involvement in financial decisions influence debt, profit, sales and operation satisfaction negatively. While the founder has no significant influence on financial performance satisfaction facts, the culture fact influences financial performance satisfaction in a positive way. Finally, family influence and financial performance satisfaction have a weak and negative-directed change relationship."

Institute : INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES PhD DISERTATIONS 2009

Citation : Amiri, Farahnaz. Korku sinemasında doğa korkusu ve ideolojik temelleri / Farahnaz Amiri ; dnş. Battal Odabaş. v, 133 y. --Doktora Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012. (IUMK Yer No : 49085)

Summary : ÖZET Korku sinemasında doğa korkusunu konu eden (kısaca eko-korku denilen) filmlerin ele alındığı bu çalışmada, doğa korkusunun nedenleri ve bu korkunun filmlerde işlenme biçimi üzerinde durulmuş ve Hollywood sinemasının, çevre ve doğa konusunda savunduğu ideoloji ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak kapitalist sistemin çevreye verdiği zararların göz ardı edildiği ve bu sistemin var olabilecek tek doğru sistem olduğu vurgusu gözlemlenmiştir.

Institute : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZLERİ 2012

Citation : Kanık, Mehmet. Türkiye'de yabacı dil olarak İngilizce öğreten Türk İngilizce öğretmenleriyle Amerika?da ikinci dil olarak İngilizce öğreten Amerikalı İngilizce öğretmenlerinin edimsel strateji kullanımları/ Mehmet Kanık ; dnş. Tülin Polat. xxvii, 314y. --Doktora Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. (IUMK Yer No : 45852 )

Summary : ÖZET "Bu doktora çalışmasında İngilizce'yi yabancı dil olarak öğreten Türk öğretmenlerin edimsel yetileri araştırılmıştır. Bu amaçla, özür söz edimini ortaya çıkarması hedeflenen sekiz durum içeren bir söylem tamamlama testi 100 Amerikalı ve 100 Türk İngilizce öğretmenine uygulanmıştır. İki gruptan elde edilen özür söz edimleri dikkatle analiz edilip özür söz edim gerçekleştirme stratejilerine ayrılarak kategorize edilmiştir. Daha sonra elde edilen bu veriler Statistical Package for the Social Sciences adlı istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerden strateji kullanımı ve belirtkelerin strateji kategorilerine dağılımları Pearson Ki-kare testiyle analiz edilmiştir. Özürlerin uzunluğu ve kullanılan ortalama strateji sayıları da bağımsız örneklem t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, iki katılımcı grubun tüm karşılaştırma kategorisinde farklılık gösterdiklerini ortaya koymuştur. Sonuçlar yorumlandığında, dört alanda temel farklılık olduğu gözlenmiştir: 1) yaygın stratejilerin oluşturduğu özür kalıbı, 2) belirtkelerin strateji kategorilerine dağılımı, 3) strateji kullanımı ve 4) söz edim setinin yapısal özellikleri. Sonuçlar, dil öğretim ve öğretmen yetiştirme programları ve materyallerini geliştirmek açısından uygulama boyutu taşımaktadır. Özellikle, bu uygulama boyutu yabancı dil öğretmenlerine daha iyi bir dil modeli olabilmeleri ve de öğrencileri gerekli anadil kullanımına maruz bırakabilmeleri konularında yardımcı olabilir."

Institute : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZLERİ 2010

Citation : Aydemir, Aslı. A model review on the evaluation of the political campaigns in terms of communications strategy: A comparison of 2010 referendum on the change of the constitution on the political campaigns of the AKP (Justice and Development Party) and the CHP (Republican People's Party) / Aslı Aydemir ; adv. Yıldız Dilek Ertürk. xv, 182 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Social Sciences, 2011. (IUCL Call Number : 48073 )

Summary : ABSTRACT Political communication has the similar properties with the communication phenomenon and process. In order to realize the political communication, the components including sender, recipient, message, channel, and feedback are required as those required in the general communication. This process is realized face-to face or remotely/ via instrument for the political parties and people as the actors of the political communication or as national and international communication. The political communication concept as a special form used as an instrument of political government competition consists of all political purpose communication activities within a broad range such as propaganda and political advertisement. The political communication is concept closely related to democracy and was first started with the grant of voting rights to the mass population, and gained the current meaning with the development of the mass communication technologies. The political communication concept being undergone with a rapid change affects the political campaigns and causes the political parties fighting for political governance experience their election works within such change process. In this context, it is set one's sights on the evaluation of the political campaigns in terms of communications strategy. The political parties desiring to have positive results from their political campaigns should apply their campaigns in accordance with certain planning. The message suitable for the purpose, mass population message, and the selection of suitable instrument for the message and people should be determined delicately. Besides, the provision of the professional support for the governance contest has become a necessity for the political parties with the advancement of technology. One of the parties utilizing professional support is the AKP: For 12 September 2010 referendum being considered as a general election when we look at the data obtained through the analysis of discourses by the AKP and the CHP; it is seen that the works of AKP using professional advertisement agency for long years are more professional. This was also reflected in the results of the referendum. Consequently, it was understood that the planning and professional support are of great importance for the success of the campaigns of political parties.

Institute : INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MASTER'S THESIS 2011

Citation : Özer, Hülya Topçu. Doğum şeklinin annelerin postpartum ilk 24 saatteki doğum sonu konforuna etkisi / Hülya Topçu Özer ; dnş. Gülay Rathfisch. xiii, 111 y. --Yüksek Lisans Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011. (IUMK Yer No : 48928 )

Summary : ÖZET Bu çalışmanın amacı; genel anestezi ile gerçekleştirilen sezaryen doğumlar ile normal spontan doğumların, annelerin pospartum ilk 24 saatteki doğum sonu konforuna etkilerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanıp uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemine 15/04/2010- 15/08/2010 tarihlerinde kurumda doğum yapan 150 sağlıklı lohusa alınmıştır. Verilerin toplanmasında hemşire gözlem kayıtları, Karakaplan tarafından oluşturulan ve litaratür bilgilerine göre sentez edilen 45 soruluk soru formu ve Doğum Sonu Konfor Ölçeği (DSKÖ) kullanılmıştır. NSD ile doğum yapmayı planlayanların tamamı gebelik dönemlerinde de bu düşüncedeyken, C/S ile doğum yapanların ise sadece %30 u gebeliklerinde C/S ile doğumunu düşünmüş ve iki grup arasında gebelik dönemlerinde doğum şekillerine yönelik düşünceleri istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur. NSD ile doğum yapan annelerin C/S ile doğum yapan annelere göre fiziksel konforu daha iyiydi ve iki grup arasındaki bu fark istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulundu. C/S ile doğum yapanların sosyokültürel konforları NSD ile doğum yapan annelere göre daha iyiydi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu NSD yapanlarda ameliyat yerinde ağrı sorunu yaşamayanların fiziksel konforları sorun yaşayanlardan daha iyiydi ve bu fark istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulundu. Aynı şekilde psikospritüel konforları da iyiydi ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç olarak DS konforun, doğum sonu yaşanan sorunlardan, fiziksel ve çevresel etmenlerden, beklentilerin karşılanma durumundan etkilendiği ve DSKÖ'nin klinik alanda DS konforu ölçmede güvenilir bir ölçek olarak kullanılabileceği belirlendi

Institute : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 2011

Citation : Şar, Evren. Kilikia'da ptolemaioslar / Evren Şar ; dnş. Mustafa Hamdi Sayar. ix, 220 y. --Doktora Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. (IUMK Yer No : 47108 )

Summary : ÖZET "Eskiçağ'da, anahatlarıyla batıda Pisidia ve Pamphylia, doğuda Suriye, kuzeyde ise Lykaonia ile sınır oluşturan Kilikia Bölgesi; M.Ö. 547 yılından Büyük İskender'in bölgeye girişine kadar Pers hakimiyeti etkisinde varlığını sürdürmüş ve Büyük İskender'in bölgeye girişinin ardından Pers egemenliğinden kurtulmuştur. Büyük İskender'in ölümünün ardından, yaklaşık 300 yıllık süreç içinde Ptolemaioslar; Doğu Akdeniz'deki bu stratejik açıdan büyük önem taşıyan bölge ile gerek siyasi gerek ticari gerekse kültürel alanda pek çok etkileşime girmişlerdir ve bölge uzun yıllar Seleukoslar ve Ptolemaioslar arasında mücadelelere sahne olmuştur. Antik Dönem Anadolu'su için, Akdeniz dünyasındaki stratejik konumu, toplumsal yapıları ve coğrafi zenginlikleriyle oldukça önemli bir yere sahip olan Kilikia Bölgesi'ndeki Ptolemaioslar'ın varlığı konusunda şimdiye kadar yapılmış toplu bir çalışma bulunmamaktadır. Bu açıdan çalışmamızda antik kaynaklar, modern çalışmalar, sikke katalogları ve yazıtların incelenmesi yoluyla; Hellenistik Dönem'de Kilikia Bölgesinin önemi aydınlatılmaya çalışılmıştır."

Institute : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZLERİ 2010

Citation : Özmen, Necmettin. The novels based on Turkish history at Turkish literature (2001-2002) / Necmettin Özmen ; adv. Kazım Yetiş. xiv, 915 p. --PhD Dissertation.-- Istanbul University Institute of Social Sciences, 2013. (IUCL Call Number : 50109 )

Summary : ABSTRACT In this study, we examined about the historical novels which were published in 2001-2002. We analyzed thirty two historical novels which were published in these two years according to time, place, characters and point of view. On the `time' part, we explained about cosmic time, chronologic time and social time. On the `place' part, we classified the places according to their specialities (Closed Places, Residental Area, Natural Places, etc.). On the `characters' part, we classified the characters according to their reality, profession, nationality, sexuality,and education,. On the `point of view' part, we told about the narration methods which were used on the novels and narration opinions shortly.

Institute : INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES PhD DISSERTATIONS 2013

Citation : Yalçın, Tamer. Physical characterization of rock-like oxide nuclear fuels / Tamer Yalçın ; adv. Y. Gürkan Çelebi. viii, 51 p. --Master's Thesis.-- Istanbul University Institute of Sciences, 2012. (IULC Call Number : 50026 )

Summary : ABSTRACT "As a result of reprocessing of UO2 using in light water reactors and implementation of nuclear disarmemant agreements, large amount of plutonium has revealed. So-called Rock-like Oxide Fuels (ROX) have been developed to reuse this excess Pu in a once-through-then-out (OTTO) open cycle and directly dispose after use. Features desired fromthese fuels are to have a high Pu burnup and to make it impossible to recover the remaining Pu not to cause any risk such as production of a nuclear bomb or dispersion in the soil and water resources. To achieve this end minerals like Mg, Al, Y, Zr which can be found inside the rocks for thousands of years without important degradation can be used as inert matrix in these fuels. Once Pu is bound within a solid solution of the inert matrix it is practically impossible to recover it. Besides it is possible to consume %70-80 of the Pu inside these fuels. Therefore, Pu inside the fresh fuel can be minimized and the rest can be disposed safely without needing reprocessing. Due to these reasons ROX fuels or in another saying IMFs (inert matrix fuels) seems to be the the best candidate to stabilize, if not reduce, the Pu stockpile globally. In this study ThO2, CeO2, Al2O3 ve MgO powders were mechanically mixed. Ce was used to simulate Pu. This mixture was pressed into pellets and these pellets sintered in high temperature under air atmosphere. But one pellet was sintered in dilatometer to see the thermomechanical changes. Solid state studies of sintered pellets were done by an X ray diffractometer (XRD), microstructure studies by a scanning electron microscope (SEM). Densities and porosities of sintered pellets were found by penetration immersion method."

Institute : ISTANBUL UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCES MASTER'S THESIS 2012

Citation : Şenel Esatoğlu, Müge. Türk sinemasında güldürü unsuru olarak transvestizm / Müge Şenel Esatoğlu ; dnş. Battal Odabaş. viii, 91 y. --Yüksek Lisans Tezi.-- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. (IUMK Yer No : 46986 )

Summary : ÖZET "Bu çalışmada, Türk Sinemasında güldürü unsuru olarak transvestizmin ele alınmasının nedenlerini açıklamak amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında güldürü kavramı, transvestizm ve toplumsal cinsiyet, toplumsal giyinme pratikleri ele alındıktan transvestizmin sinemada neden ve nasıl güldürü unsuru olarak kullanıldığı irdelenmiştir. Örnek olarak incelenen Fıstık Gibi Maşallah, Şabaniye ve Plajda filmlerinde bu kullanımlar gösterilmiştir; tezi destekleyen unsurlar da ortaya konmuştur. "

Institute : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 2010© 2019 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı